Regulamin

Za pośrednictwem strony internetowej https://katarzynajarzabek.pl/ możliwy jest zakup poprzez zapisanie się na różnego rodzaju usługi, w szczególności warsztaty i/lub szkolenia. Za pośrednictwem wskazanej strony świadczona jest usługa newslettera.

§1
Informacje ogólne

1. Właścicielem strony https://katarzynajarzabek.pl/ i podmiotem odpowiedzialnym za obsługę procesu zakupowego/zapisu, jak również świadczenie usługi newsletter jest Katarzyna Jarząbek prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą INCODO coaching & training Katarzyna Jarząbek z siedzibą w Kielcach, ul. Karczówkowska 12/71, 25-019 Kielce, NIP 959-135-08-30, REGON 360660045.
2. Regulamin określa zasady świadczonych usług.
3. Użytkownik może kontaktować się ze z Właścicielem za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: k.jarzabek@incodo.pl lub kontakt@katarzynajarzabek.pl, telefonicznie (+48) 608 618 050 w godz. 08.00 – 16.00 w dni robocze (od poniedziałku do piątku) lub w formie pisemnej na adres siedziby firmy INCODO coaching & training Katarzyna Jarząbek wskazany w ust. 1.

§2
Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
1. Strona internetowa funkcjonująca pod adresem https://katarzynajarzabek.pl/ (z adresu https://incodo.pl/ następuje przekierowanie do strony głównej https://katarzynajarzabek.pl/).
2. Użytkownik – osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje zakupu/zapisu poprzez stronę internetową (konsument, przedsiębiorca).
3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu/zapisu poprzez stronę internetową w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 22 z indeksem 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej: Kodeks cywilny).
4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33 z indeksem 1 § 1 Kodeksu cywilnego, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
5. Sprzedawca – Katarzyna Jarząbek prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą INCODO coaching & training Katarzyna Jarząbek z siedzibą w Kielcach, ul. Karczówkowska 12/71, 25-019 Kielce, NIP 959-135-08-30, REGON 360660045.
6. Warsztat i/lub Szkolenia – usługa polegająca na przeprowadzaniu przez Sprzedawcę warsztatów i/lub szkoleń zgodnie z opisem zamieszczonym na stronie internetowej, którą Użytkownik może nabyć od Sprzedawcy za pośrednictwem strony.
7. Regulamin – niniejszy regulamin.
8. Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
9. Newsletter – usługa polegająca na przesyłaniu przez Sprzedawcę na podany przez użytkownika tej usługi adres e-mail wiadomości mailowych zawierających informacje dotyczące oferty Sprzedawcy.

§3
Postanowienia ogólne

1. Sprzedaż Warsztatów i/lub Szkoleń dokonywana jest na rzecz Użytkowników strony internetowej.
2. Stronami umowy sprzedaży Warsztatów i/lub Szkoleń zawieranej za pośrednictwem strony internetowej są: Sprzedawca oraz Użytkownik.
3. Ceny Warsztatów i/lub Szkoleń znajdujących się na stronie internetowej są cenami brutto i podane są w polskich złotych. Podane ceny obejmują wyłącznie usługi/świadczenia wskazane jednoznacznie w opisie danych Warsztatów i/lub Szkoleń.
4. Sprzedaż za pośrednictwem strony internetowej odbywa się 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, co nie wyklucza możliwości czasowego wyłączenia sprzedaży z przyczyn technicznych.
5. Informacje o Warsztatach i/lub Szkoleniach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Informacje o Warsztatach i/lub Szkoleniach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronie internetowej stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

§4
Sprzedaż Warsztatów i/lub Szkoleń

1. Użytkownik może dokonać zakupu Warsztatów i/lub Szkoleń poprzez jego wybór z poziomu odpowiedniej podstrony i kliknięcie odpowiednio „Chcę zapisać się na warsztat – formularz” i/lub „Chcę zapisać się na szkolenie – formularz”.
2. Następnie Użytkownik wypełnia formularz. Pola obowiązkowe zostały oznaczone gwiazdką (*).
3. W dalszej kolejności Użytkownik potwierdza zapoznanie się i akceptację niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie pola: „Akceptuję Regulamin”, klika „Prześlij” i zostaje przekierowany na stronę potwierdzającą wysłanie zgłoszenia na Warsztaty i/lub Szkolenia.
4. W ciągu 5 dni roboczych Sprzedawca skontaktuje się z Użytkownikiem w celu umówienia terminu przeprowadzenia krótkiej rozmowy telefonicznej na temat potrzeb Użytkownika. Po rozmowie Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia lub zostanie poinformowany, że z uwagi na subiektywną ocenę Sprzedawcy potrzeby Użytkownika nie zostaną spełnione przez udział w Warsztatach i/lub Szkoleniach i zgłoszenie zostanie automatycznie anulowane.
5. Po otrzymaniu wiadomości e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia Użytkownik ma dokonać płatności poprzez dokonanie przelewu na podane konto bankowe w wiadomości e-mail z informacją jakiego Warsztatu i/lub Szkolenia dotyczy płatność w terminie jaki zadeklarował zapisując się na Warsztat i/lub Szkolenie.
6. Po dokonaniu skutecznej płatności Użytkownik może otrzymać fakturę bez VAT.
7. Z chwilą dokonania skutecznej płatności lub gdy Użytkownik potwierdził swój udział w Warsztatach i/lub Szkoleniach mimo braku dokonania płatności lub z chwilą rozpoczęcia Warsztatów i/lub Szkoleń między Użytkownikiem a Sprzedawcą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Warsztatów i/lub Szkoleń.
8. Sprzedawca najpóźniej na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem Warsztatów i/lub Szkoleń potwierdzi lub anuluje dany termin.

§5
Rezygnacja z uczestnictwa w Warsztatach i/lub Szkoleniach

1. Z zastrzeżeniem § 8 rezygnację z uczestnictwa w Warsztatach i/lub Szkoleniach należy zgłosić Sprzedawcy listem poleconym lub pocztą elektroniczną nie później niż do 14 (czternaście) dni przed datą rozpoczęcia Warsztatów i/lub Szkoleń.
2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Warsztatach i/lub Szkoleniach na mniej niż 14 (czternaście) dni przed datą rozpoczęcia Warsztatów i/lub Szkoleń Użytkownik jest zobowiązany do zapłacenia Sprzedawcy 50% ceny podanej w formularzu zgłoszenia w dniu dokonania zgłoszenia.
3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Warsztatach i/lub Szkoleniach na mniej niż 7 (siedem) dni przed datą rozpoczęcia Warsztatów i/lub Szkoleń Użytkownik jest zobowiązany do zapłacenia Wykonawcy 100% ceny podanej w formularzu zgłoszenia w dniu dokonania zgłoszenia.
4. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z uczestnictwa w Warsztatach i/lub Szkoleniach dla oceny terminu rezygnacji liczy się data wpływu oświadczenia do Sprzedawcy.
5. Nieobecność na Warsztatach i/lub Szkoleniach Użytkownika lub osoby, którą Użytkownik wyznaczył do udziałów w Warsztatach i/lub Szkoleniach rozumie się jako rezygnacje, do której stosuje się postanowienia ust. 3.

§6
Zmiana terminu lub odwołanie Warsztatów i/lub Szkoleń

1. Sprzedawca może odwołać Warsztaty i/lub Szkolenia na co najmniej 7 (siedem) dni przed datą ich rozpoczęcia.
2. W sytuacji odwołania Warsztatów lub Szkoleń Sprzedawca może ustalić nowy termin Warsztatów i/lub Szkoleń. Użytkownik może wziąć udział w Warsztatach i/lub Szkoleniach w nowym terminie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie lub zrezygnować z Warsztatów i/lub Szkoleń i otrzymać zwrot dokonanej płatności. Użytkownikowi nie przysługuje zwrot wydatków poniesionych w związku z planowanym uczestnictwem w Warsztatach i/lub Szkoleniach.
3. W sytuacji odwołania Warsztatów i/lub Szkoleń w terminie krótszym niż 7 (siedem) dni przed datą ich rozpoczęcia Użytkownik może dochodzić odszkodowania z tytułu poniesionych udokumentowanych strat do wysokości ceny danych Warsztatów lub Szkoleń.

§7
Prawa autorskie

1. Wszelkie produkty oraz materiały, narzędzia stosowane na Warsztatach i/lub Szkoleniach są przedmiotem praw autorskich i podlegają ochronie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Nie ma przeszkód, żebyś korzystał z nich na użytek osobisty.
2. Kopiowanie, rozpowszechnianie oraz używanie wszelkich produktów oraz materiałów, narzędzi stosowanych na Warsztatach i/lub Szkoleniach bez zgody ich autora jest złamaniem praw autorskich.

§8
Odstąpienie od umowy sprzedaży

1. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej ze Sprzedawcą na odległość umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres: INCODO coaching & training Katarzyna Jarząbek, ul. Karczówkowska 12/71, 25-019 Kielce lub pocztą elektroniczną na adres: k.jarzabek@incodo.pl lub kontakt@katarzynajarzabek.pl. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
2. Oświadczenie może zostać złożone na formularzu który stanowi poniższy Załącznik do niniejszego Regulaminu i które zostało wysłane do Konsumenta wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia lub w innej formie, zgodnie z ustawą o prawach Konsumenta.
3. Wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1 Sprzedawca prosi Konsumenta o przesłanie informacji o aktualnym numerze konta, na który należy dokonać zwrotu należności.
4. Sprzedawca potwierdza Konsumentowi niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy jego otrzymanie. Potwierdzenie takie wysyłane jest na adres e-mail wskazany jako kontaktowy na złożonym oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.
5. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.
6. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, z zastrzeżeniem, że:
a) Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
b) Konsument, w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość na Warsztaty i/lub Szkolenia rozpoczęte za zgodą Konsumenta przed upływem terminu odstąpienia od Umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie ceny.
c) Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (np. w przypadku produktów materialnych koszty przesyłki pocztowej, kuriera).
7. Konsumentowi, zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w przypadkach, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę Warsztatów lub wykładów za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy.

§9
Reklamacje

1. Obowiązkiem Sprzedawcy jest dostarczenie Użytkownikowi produktu wolnego od wad.
2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Użytkownika, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną. Ta odpowiedzialność jest jednak wyłączona wobec Przedsiębiorców.
3. Użytkownik może składać reklamacje dotyczące wykonanej usługi Warsztatów i/lub Szkoleń lub samego procesu zakupowego.
4. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, tj. k.jarzabek@incodo.pl lub kontakt@katarzynajarzabek.pl
5. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
6. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
7. Szczegółowe informacje dot. praw Konsumenta znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Praw Konkurencji i Konsumenta: https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl.

§10
Zasady świadczenia usługi Newsletter

1. Zasady świadczenia usługi newsletter zostały opisane w Polityce Prywatności (podlinkować) dostępnej pod adresem http://www.katarzynajarzabek.pl.
2. Wszelkie reklamacje z tytułu świadczenia usługi newsletter należy składać na adres mailowy: k.jarzabek@incodo.pl lub kontakt@katarzynajarzabek.pl lub pocztą bezpośrednio na adres siedziby Sprzedawcy.
3. W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis na czym polegały nieprawidłowości w usłudze newsletter, świadczonej przez Sprzedawcę.
4. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

§11
Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies zostały opisane w polityce prywatności (podlinkować) dostępnej pod adresem https://katarzynajarzabek.pl/.

§12
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 30.05.2014 r. o praw konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827 z późn. zm.) i innych odpowiednich przepisów prawa.
2. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość, w szczególności:
a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,
b) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
Szczegółowe informacje związane z pozasądowymi sposobami rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument znajdzie na stronie internetowej https://www.uokik.gov.pl./
Konsument ma także prawo skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL. Platforma ma pomóc w rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami w zakresie pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
3. W stosunku do konsumentów spory sądowe wynikające w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i z wykonywaniem zawartych umów, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)
4. Data opublikowania regulaminu 02.03.2020.

§ 13
Zmiana Regulaminu

1. Z zastrzeżeniem zdania następnego Sprzedawca zastrzega sobie, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu z istotnych przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Strony z oferowanymi przez niego usługami, w tym w szczególności w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa. Do zakupionych Warsztatów/Szkoleń stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązujące w momencie złożenia zamówienia. Zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom na Stronie.
2. Wszelkie zmiany do Regulaminu stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia na stronie internetowej, o ile nie zastrzeżono inaczej.
3. Po ukazaniu się na stronie głównej lub w innych miejscach do tego przeznaczonych informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż aktywacja po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.

WZÓR FORMULARZA OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
…………………………………..
Miejscowość, data
…………………………………….
Imię i nazwisko Konsumenta
……………………………………
Adres zamieszkania Konsumenta
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy
Ja…………………………. niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży:
Warsztatów i/lub Szkolenia: …………………………………………………………………………………… (nazwa, data)
Data zawarcia umowy…………..
Jednocześnie proszę o zwrot wpłaconej należności w wysokości ………………………… (kwota) na konto:
Nazwa banku: ……………………………………………
Nr konta: …………………………………………………..
………………………………
Podpis Konsumenta