Regulamin

Za pośrednictwem strony internetowej https://katarzynajarzabek.pl/ możliwy jest zakup Produktów lub Usług. Za pośrednictwem wskazanej strony świadczona jest usługa newslettera.

§1
Informacje wstępne

1. Właścicielem strony internetowej dostępnej pod adresem: https://katarzynajarzabek.pl/ i sklepu internetowego dostępnego pod adresem: https://katarzynajarzabek.pl/sklep/, a także podmiotem odpowiedzialnym za obsługę procesu zakupowego realizowanego za pośrednictwem sklepu internetowego, aż do finalizacji tego procesu i dostarczenia zamówionego Produktu lub Usługi oraz za świadczenie usługi newsletter, jest: Katarzyna Jarząbek prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą INCODO coaching & training Katarzyna Jarząbek z siedzibą w Kielcach przy ul. Karczówkowskiej 12/71, 25-019 Kielce, NIP 959-135-08-30, REGON 360660045.

2. Niniejszy Regulamin określa:

a)warunki i zasady składania Zamówień w ramach sklepu internetowego,

b) zasady zawierania Umów o dostarczanie treści cyfrowych lub Umów o świadczenie usług, których przedmiotem są określone Produkty lub Usługi,

c) świadczenie usługi newslettera (w tym zawierania umowy o dostarczanie bezpłatnych treści cyfrowych w zamian za zapis na listę subskrybentów newslettera tzw. umowy „opłacone” danymi osobowymi),

d) procedurę związaną z postępowaniem w przypadku wystąpienia niezgodności treści cyfrowej z umową, a także procedurę reklamacyjną i odstąpienia od umowy (Konsument i Przedsiębiorca uprzywilejowany),

e) zasady weryfikacji opinii Użytkowników i prezentowania ich na stronie internetowej.

3. Użytkownik może kontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: [email protected] lub [email protected], telefonicznie (+48) 608 618 050 w godz. 08.00 – 16.00 w dni robocze (od poniedziałku do piątku) lub w formie pisemnej na adres siedziby firmy INCODO coaching & training Katarzyna Jarząbek wskazany w ust. 1.

4. Warunkiem korzystania ze sklepu internetowego jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja. Akceptując Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna w celu złożenia zamówienia i finalizacji transakcji zakupowej.

5. Sprzedawca udostępnia Użytkownikowi Regulamin nieodpłatnie przed rozpoczęciem korzystania ze sklepu internetowego. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony internetowej.

§2
Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1. Strona internetowa funkcjonująca pod adresem: https://katarzynajarzabek.pl/.

2. Sklep internetowy (dalej zwany także „Sklep”) funkcjonujący pod adresem: https://katarzynajarzabek.pl/sklep, za pośrednictwem, którego Użytkownik może dokonywać zakupu określonych Produktów lub Usług.

3. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Sklepu lub dokonująca zapisu na listę subskrybentów newslettera (konsument, przedsiębiorca, przedsiębiorca uprzywilejowany).

4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu poprzez Sklep w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 22 z indeksem 1 ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny Dz. U. 2022, poz. 1360 t. j. z późn. zm.; dalej: Kodeks cywilny).

5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33 z indeksem 1 § 1 Kodeksu cywilnego, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

6. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, który nie dokonuje zakupu/zapisu w ramach prowadzonej działalności zawodowej (zwany dalej Przedsiębiorcą uprzywilejowanym) – osoba fizyczna korzystająca ze Sklepu internetowego, w tym w szczególności dokonująca zakupu/zapisu w zakresie niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą, gdy z charakteru zakupionego dostępu do Produktu lub Usługi wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

7. Sprzedawca – Katarzyna Jarząbek prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą INCODO coaching & training Katarzyna Jarząbek z siedzibą w Kielcach przy ul. Karczówkowskiej 12/71, 25-019 Kielce, NIP 959-135-08-30, REGON 360660045.

8. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Użytkownikiem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach sklepu internetowego), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

9. Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy o dostarczenie treści cyfrowych lub Umowy o świadczenie usług.

10. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów lub Usług do Koszyka oraz określenie warunków Umowy o dostarczenie treści cyfrowych lub Umowy o świadczenie usług, w tym sposobu dostarczenia i płatności.

11. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Użytkownika Produkty lub Usługi do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Produktów lub Usług.

12. Usługa – świadczona w postaci możliwości udziału w płatnych przyszłych szkoleniach online (na żywo), a także w postaci udziału w Warsztatach i/lub Szkoleniach (opis poniżej), będąca przedmiotem umowy o świadczenie Usług zawartej przez Użytkownika ze Sprzedawcą

13. Wideokonsultacja – usługa, o której mowa w rozdziale III litera „j” Polityki Prywatności.

14. Treści cyfrowe – dostarczanie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym, polegają natomiast na pojedynczej dostawie określonego fragmentu lub fragmentów treści cyfrowych za pośrednictwem linku do pobrania wysyłanego Użytkownikowi (e-book, nagranie video).

15. Produkt – produkty zawierające treści cyfrowe (m.in. e-booki, nagrania video), prezentowane w ramach Sklepu, będące przedmiotem umowy o dostarczanie treści cyfrowych.

16. Produkt bezpłatny – produkt, który jest udostępniany nieodpłatnie za pomocą sieci Internet przez Sprzedawcę na rzecz Użytkownika, za pośrednictwem strony internetowej.

17. Warsztat i/lub Szkolenia – usługa polegająca na przeprowadzaniu przez Sprzedawcę warsztatów i/lub szkoleń, zgodnie z opisem zamieszczonym na stronie internetowej, którą Użytkownik może nabyć od Sprzedawcy za pośrednictwem sklepu internetowego.

18. Umowa o dostarczanie treści cyfrowych – umowa związana z dostarczaniem Produktów zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem serwisu internetowego sklepu.

19. Umowa o świadczenie usług – umowa o świadczenie Usług w postaci szkoleń online prowadzonych na żywo lub Warsztatów i/lub Szkoleń, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem za pośrednictwem sklepu internetowego.

20. Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika, polegająca na przesyłaniu Użytkownikowi wiadomości e-mail z informacją o promocjach i ofertach Sprzedawcy. Sprzedawca w zamian za zapis na listę subskrybentów newslettera za pomocą formularzy dostępnych na jego stronie internetowej, przesyła w sytuacji, gdy jest to wyraźnie określone na stronie internetowej, bezpłatnie na rzecz Użytkownika Produkty zawierające treści cyfrowe, a tym samym Sprzedawca zawiera z Użytkownikiem umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci materiałów udostępnianych w zamian za subskrypcję newslettera.

21. Płatności drogą elektroniczną — wybrany przez Użytkownika sposób płatności umożliwiający Użytkownikowi dokonywanie zapłaty drogą elektroniczną na rzecz Sprzedawcy.

22. Operator Systemu Płatności — PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068 (opcja płatności elektronicznych Przelewy24).

23. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16.07.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2022 r., poz. 1648 t. j. z późn. zm.).

24. Regulamin – niniejszy regulamin.

25. Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

26. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30.05.2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r., poz. 287 t. j. z późn. zm.).

27. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020, poz. 344 t. j. z późn. zm.).

28. Ustawa Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16.07.2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2022, poz. 1648 z późn. zm.).

§3

Postanowienia ogólne

1. Ceny Produktów lub Usług znajdujących się na stronie internetowej/sklepie internetowym są cenami brutto i podane są w polskich złotych. Podane ceny obejmują wyłącznie Produkty lub Usługi wskazane jednoznacznie w opisie danych Produktów lub Usług.

2. Informacje o Produktach lub Usługach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronie internetowej/stronie sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Informacje o Produktach lub Usługach wraz z podaniem ich ceny prezentowane na stronie internetowej/sklepie internetowym stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

3. Sprzedaż za pośrednictwem sklepu internetowego odbywa się 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, co nie wyklucza możliwości czasowego wyłączenia sprzedaży z przyczyn technicznych.

§4
Techniczne warunki korzystania ze sklepu internetowego

1. Korzystanie ze Sklepu internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia po stronie Użytkownika następujących wymagań technicznych:

a) posiadania urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Windows, Android, iOS,

b) zainstalowania na urządzeniu, o którym mowa w pkt a) powyżej najnowszej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak: Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome lub innej kompatybilnej, obsługującej pliki cookies,

c) posiadania aktywnego konta poczty e-mail.

2. Użytkownik może składać zamówienia na poszczególne Produkty pod warunkiem posiadania programów spełniających wymagania techniczne pozwalające na pobranie e-booków (pliki doc, docx, pdf) lub nagrań video w dedykowanych programach do odtworzenia takich nagrań, zgodnie z opisanymi parametrami.

3. W przypadku, gdy Użytkownik korzysta z wideokonsultacji, oprócz wymagań określonych w ust. 1 pkt a-c powyżej, konieczne jest także wyposażenie urządzenia w mikrofon, ewentualnie słuchawki oraz kamerę internetową. Szczegółowa informacja dot. wzięcia udziału w konsultacji zostanie wysłana Użytkownikowi przed wideokonsultacją. Użytkownik przed skorzystaniem z wideokonsultacji sprawdza, czy posiadane przez niego urządzenie spełnia wymogi techniczne określone w niniejszym Regulaminie. W razie wątpliwości co do technicznych możliwości korzystania z wideokonsultacji przez Użytkownika, należy zwrócić się do Sprzedawcy.

4. Sprzedawca informuje, że problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym lub innym urządzeniu, z którego korzysta Użytkownik (firewalle – blokady, programy antywirusowe i inne), mogą ograniczyć lub uniemożliwić Użytkownikowi dostęp do Usługi lub wideokonsultacji.

5. Ze względu na niezależne od Sprzedawcy właściwości sieci Internet oraz sprzętu komputerowego lub innego urządzenia, Sprzedawca nie gwarantuje nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Usługi lub wideokonsultacji.

§5
Sprzedaż Produktów lub Usług

1. W celu zamówienia Produktu lub Usługi za pośrednictwem sklepu, należy wejść na stronę internetową dostępną pod adresem: https://katarzynajarzabek.pl/sklep/, a następnie dokonać wyboru Produktu lub Usługi, podejmując kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach sklepu.

2. Wybór przez Użytkownika zamawianych Produktów lub Usług jest dokonywany przez dodanie poszczególnych Produktów lub Usług do koszyka.

3. Szczegółowe opisy Produktów lub Usług dostępne są po przejściu na stronę konkretnego Produktu lub Usługi. Powyższe rozwiązania mają ułatwić Użytkownikowi wybór Produktu lub Usługi. Na stronie sklepu możliwe jest także sortowanie Produktów lub Usług według kryteriów: według popularności, według średniej oceny, od najnowszych, po cenie od najniższej, po cenie od najwyższej.

4. W procesie składania Zamówienia po przejściu do koszyka, Użytkownik zobowiązany jest do potwierdzenia/aktualizacji ilości Produktu lub Usługi, może wykorzystać kod kuponu, sprawdzić „Podsumowanie płatności”, a następnie przejść do płatności.

5. Celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Użytkownika następujących danych:
a) imienia i nazwiska,
b) do oznaczenia opcjonalnie: czy chce otrzymać fakturę,
c) kraju/regionu,
d) ulicy (nazwa ulicy, numeru budynku/numeru lokalu),
e) kodu pocztowego,
f) miasta,
g) numeru telefonu,
h) adresu e-mail,
i) zaznaczenia e-płatności przez system Przelewy24,
j) Użytkownik ma także zaakceptować Regulamin i Politykę Prywatności, może zaakceptować inne dodatkowe dobrowolne zgody wskazane w trakcie procesu składania Zamówienia np. na zapis do newslettera, a następnie wysłać Zamówienie poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.

6. Użytkownik dokonując kliknięcia w przycisk „Zamawiam i płacę” ma świadomość, że zawarcie umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej Sprzedawcy zapłaty.

7. Wysłanie przez Użytkownika Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy o dostarczenie treści cyfrowych lub Umowy o świadczenie Usług, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.

8. Po złożeniu Zamówienia do Użytkownika zostanie wysłana wiadomość e-mail zawierająca ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

9. Umowę o dostarczenie treści cyfrowych lub Umowę o świadczenie Usług traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Użytkownika wiadomości, o której mowa w ust. 8 powyżej. Umowa zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.

10. Po dokonaniu skutecznej płatności Użytkownik może otrzymać fakturę bez VAT. Wszystkie niezbędne informacje w tym zakresie zawiera formularz zamówienia wypełniany przez Użytkownika w toku składania zamówienia.

11. Sprzedawca najpóźniej na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem Warsztatów i/lub Szkoleń potwierdzi lub anuluje dany termin.

12. Realizacja zamówienia obejmującego Produkt lub Usługę następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Użytkownika wiadomości zawierającej instrukcję pobrania Produktu lub uzyskania dostępu do zakupionego Produktu lub Usługi – co ma miejsce po dokonaniu płatności przez Użytkownika i otrzymaniu maila potwierdzającego zakończenie realizacji Zamówienia.

§6

Płatności

1. Użytkownik dokonuje zapłaty za Produkt lub Usługę za pośrednictwem Operatora Systemu Płatności.

2. Płatności za pośrednictwem Operatora Systemu Płatności mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności (w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz).

3. Sprzedawca udostępnia formularz transakcji dostarczany przez Operatora Systemu Płatności. Dane z formularza są automatycznie przekazywane do Operatora Systemu Płatności, Sprzedawca nie ma do nich dostępu.

4. W celu dokonania płatności Użytkownik powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych odpowiedniego Operatora Systemu Płatności zgodnie z zasadami określonymi przez tego Operatora Systemu Płatności. W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych stronach i automatycznie uzupełnionym przez System Płatności, płatność może nie zostać zrealizowana.

5. Wszelkie płatności elektroniczne realizowane są zgodnie z obowiązującymi regulacjami Operatora Systemu Płatności oraz przepisami prawa, a Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ich prawidłowość.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy obsługi płatności dokonywanych przez Użytkownika, w szczególności w przypadku powzięcia wątpliwości co do legalności transakcji, z tytułu której następuje płatność lub legalności samej płatności. Z powyższych względów Sprzedawca może odmówić realizacji płatności. Operator Systemu Płatności, jak również jego partnerzy prowadzą kwalifikację wiarygodności finansowej osób zamierzających dokonać płatności przy użyciu karty płatniczej i mogą w związku z tym zróżnicować zasady obsługi płatności lub uzależniać niektóre warunki świadczenia usług w zależności od zakwalifikowania Użytkownika do danej grupy ryzyka.

7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w przekazywaniu płatności lub odpowiedzi autoryzacyjnych, spowodowane przyczynami powstałymi po złożeniu przez Użytkownika dyspozycji płatności, a także za niezrealizowanie oraz opóźnienie w przekazaniu należnych środków lub weryfikacji danych, w szczególności spowodowane podaniem przez Użytkownika nieprawidłowych lub niekompletnych danych, które uniemożliwiają zrealizowanie transakcji płatności, jak również za opóźnienia będące następstwem innych zdarzeń niezależnych od Usługodawcy lub Operatora Systemu Płatności.

§7
Rezygnacja z uczestnictwa w Warsztatach i/lub Szkoleniach

1. Z zastrzeżeniem § 8 i § 10 Regulaminu, rezygnację z uczestnictwa w Warsztatach i/lub Szkoleniach należy zgłosić Sprzedawcy listem poleconym lub pocztą elektroniczną nie później niż do 14 (czternaście) dni przed datą rozpoczęcia Warsztatów i/lub Szkoleń.

2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Warsztatach i/lub Szkoleniach na mniej niż 14 (czternaście) dni przed datą rozpoczęcia Warsztatów i/lub Szkoleń Użytkownik jest zobowiązany do zapłacenia Sprzedawcy 50% ceny podanej w formularzu zgłoszenia w dniu dokonania zgłoszenia.

3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Warsztatach i/lub Szkoleniach na mniej niż 7 (siedem) dni przed datą rozpoczęcia Warsztatów i/lub Szkoleń Użytkownik jest zobowiązany do zapłacenia Wykonawcy 100% ceny podanej w formularzu zgłoszenia w dniu dokonania zgłoszenia.

4. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z uczestnictwa w Warsztatach i/lub Szkoleniach dla oceny terminu rezygnacji liczy się data wpływu oświadczenia do Sprzedawcy.

5. Nieobecność na Warsztatach i/lub Szkoleniach Użytkownika lub osoby, którą Użytkownik wyznaczył do udziałów w Warsztatach i/lub Szkoleniach rozumie się jako rezygnacje, do której stosuje się postanowienia ust. 3.

§8
Zmiana terminu lub odwołanie Warsztatów i/lub Szkoleń

1. Sprzedawca może odwołać Warsztaty i/lub Szkolenia na co najmniej 7 (siedem) dni przed datą ich rozpoczęcia.

2. W sytuacji odwołania Warsztatów i/lub Szkoleń Sprzedawca może ustalić nowy termin Warsztatów i/lub Szkoleń. Użytkownik może wziąć udział w Warsztatach i/lub Szkoleniach w nowym terminie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie lub zrezygnować z Warsztatów i/lub Szkoleń i otrzymać zwrot dokonanej płatności. Użytkownikowi nie przysługuje zwrot wydatków poniesionych w związku z planowanym uczestnictwem w Warsztatach i/lub Szkoleniach.

3. W sytuacji odwołania Warsztatów i/lub Szkoleń w terminie krótszym niż 7 (siedem) dni przed datą ich rozpoczęcia Użytkownik może dochodzić odszkodowania z tytułu poniesionych udokumentowanych strat do wysokości ceny danych Warsztatów lub Szkoleń.

§9
Prawa autorskie

1. Wszelkie produkty oraz materiały, narzędzia stosowane na Warsztatach i/lub Szkoleniach są przedmiotem praw autorskich i podlegają ochronie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Nie ma przeszkód, żebyś korzystał z nich na użytek osobisty.

2. Kopiowanie, rozpowszechnianie oraz używanie wszelkich produktów oraz materiałów, narzędzi stosowanych na Warsztatach i/lub Szkoleniach bez zgody ich autora jest złamaniem praw autorskich.

3. Zdjęcia oraz wszelkie materiały jak: teksty, nagrania, grafiki, logotypy, które zostały zamieszczone na stronie internetowej/sklepie internetowym są własnością Sprzedawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą ich właścicieli (przeniesienie własności praw autorskich, licencja, inne). Wykorzystywanie ich w celach komercyjnych bez zgody Sprzedawcy jest niezgodne z prawem i zabronione – ustawa z dnia 4.02.1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2022, poz. 2509 t. j. z późn. zm.).

§10
Odstąpienie od umowy

1. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej ze Sprzedawcą na odległość umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres: INCODO coaching & training Katarzyna Jarząbek, ul. Karczówkowska 12/71, 25-019 Kielce lub pocztą elektroniczną na adres: [email protected] lub [email protected]). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

2. Oświadczenie może zostać złożone na formularzu, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i które zostało wysłane do Sprzedawcy wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia lub w innej formie, zgodnie z ustawą o prawach konsumenta.

3. Wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1 Sprzedawca prosi Konsumenta o przesłanie informacji o aktualnym numerze konta, na który należy dokonać zwrotu należności.

4. Sprzedawca potwierdza Konsumentowi niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy jego otrzymanie. Potwierdzenie takie wysyłane jest na adres e-mail wskazany jako kontaktowy na złożonym oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

5. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą, a strony zobowiązane są do zwrotu tego, co sobie na jej podstawie wzajemnie świadczyły.

6. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności z zastrzeżeniem, że:

a) Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

b) Konsument w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość na Warsztaty i/lub Szkolenia rozpoczęte za zgodą Konsumenta przed upływem terminu odstąpienia od Umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie ceny.

c) Konsument nie ponosi żadnych kosztów, chyba że przepisy ustawy o prawach konsumenta wyraźnie na to wskazują.

7. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Użytkownika będącego Konsumentem jest wyłączone w przypadku:

a) świadczenia Usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości;

b) umowy o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta.

8. Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na takich samych zasadach jak konsumentowi.

§11
Niezgodność treści cyfrowych z umową

1. Jeżeli treść cyfrowa jest niezgodna z umową, Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany może żądać doprowadzenia do jej zgodności z umową. W załączeniu znajduje się wzór formularza, z którego Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany może skorzystać w tym zakresie (załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu).

2. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia treści cyfrowej do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności treści cyfrowej z umową oraz wartość treści cyfrowej zgodnej z umową.

3. Sprzedawca doprowadza treść cyfrową do zgodności z umową w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę uprzywilejowanego o braku zgodności z umową i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia treści cyfrowej do zgodności z umową ponosi Sprzedawca.

4. W przypadku niezgodności treści cyfrowej z umową, Konsumentowi lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu przysługuje także prawo do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

a) doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;

b) Sprzedawca nie doprowadził treści cyfrowej do zgodności z umową;

c) brak zgodności treści cyfrowej z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić treść cyfrową do zgodności z umową;

d) brak zgodności treści cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z żądania doprowadzenia treści cyfrowej do zgodności z umową;

e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego.

5. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość treści cyfrowej niezgodnej z umową pozostaje do wartości treści cyfrowej zgodnej z umową. Jeżeli umowa stanowi, że treść cyfrowa jest dostarczana w częściach lub w sposób ciągły, przy obniżeniu ceny należy uwzględnić czas, w którym treść cyfrowa pozostawała niezgodna z umową.

6. Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany nie może odstąpić od umowy, jeżeli treść cyfrowa jest dostarczana w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności treści cyfrowej z umową jest nieistotny.

7. Po odstąpieniu od umowy Sprzedawca nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę uprzywilejowanego w trakcie korzystania z treści cyfrowej dostarczonej przez Sprzedawcę, z wyjątkiem treści, które:

a) są użyteczne wyłącznie w związku z treścią cyfrową, które stanowiły przedmiot umowy;

b) dotyczą wyłącznie aktywności Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego w trakcie korzystania z treści cyfrowej, które stanowiły przedmiot umowy;

c) zostały połączone przez Sprzedawcę z innymi danymi i nie mogą zostać rozłączone bez nadmiernych trudności;

d) zostały wytworzone przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę uprzywilejowanego wspólnie z innymi Konsumentami lub Przedsiębiorcami uprzywilejowanymi, którzy nadal mogą z nich korzystać.

8. Sprzedawca udostępnia Konsumentowi lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu na jego żądanie i na swój koszt, w terminie 14 dni oraz w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego treści wytworzone lub dostarczone przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę uprzywilejowanego w trakcie korzystania z treści cyfrowej, inne niż dane osobowe, z wyjątkiem treści o których mowa w ust. 7 pkt a-c powyżej.

9. Sprzedawca może żądać zwrotu nośnika materialnego, na którym dostarczył treść cyfrową, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego o odstąpieniu od umowy. Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany, zwraca nośnik niezwłocznie i na koszt Sprzedawcy.

10. Sprzedawca nie jest uprawniony do żądania zapłaty za czas, w którym treść cyfrowa była niezgodna z umową, nawet jeżeli przed odstąpieniem od umowy Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany z nich faktycznie korzystał.

11. Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu ceny jedynie w części odpowiadającej treści cyfrowej niezgodnej z umową oraz treści cyfrowej, której obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od umowy.

12. Sprzedawca ma obowiązek dokonać zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu ceny należnej wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny.

13. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

14. Szczegóły związane z odpowiedzialnością Sprzedawcy za zgodność treści cyfrowych z umową uregulowane są w Rozdziale 5b ustawy o prawach konsumenta.

15. Informacje dotyczące zmiany treści cyfrowej przez Sprzedawcę są dopuszczalne na warunkach określonych w Rozdziale 5b ustawy o prawach konsumenta.

  §12

  Reklamacje dotyczące funkcjonowania serwisu sklepu

  1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia właściwego działania serwisu Sklepu internetowego i zobowiązuje się do usuwania na bieżąco wszelkich nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu, które zostaną zgłoszone przez Użytkowników.

  2. Użytkownik może poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu poprzez wysłanie stosownej informacji na adres e-mail: [email protected] lub [email protected].

  3. W wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 2 powyżej, Użytkownik powinien podać swoje imię, nazwisko, adres do korespondencji (w tym adres e-mail), a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem serwisu Sklepu.

  4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni od dnia jej wpłynięcia.

  §13

  Zasady świadczenia usługi newslettera

  1. Sprzedawca w zamian za podanie danych: adres e-mail i imię oraz wyrażenie zgody na realizację usługi newslettera, może dostarczać Użytkownikowi bezpłatne Produkty zawierające treści cyfrowe.

  2. Użytkownik otrzymuje dostęp do bezpłatnych Produktów zawierających treści cyfrowe po wypełnieniu formularza zapisu na newsletter, w którym wyraźnie wskazane jest, że jego dobrowolne wypełnienie wiąże się z przesłaniem takich treści cyfrowych.

  3. Po przesłaniu uzupełnionego formularza i dołączeniu do listy subskrybentów newslettera, pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem zostaje zawarta umowa o dostarczanie treści cyfrowych tj. bezpłatnych Produktów zawierających treści cyfrowe w zamian za subskrybcję newslettera.

  4. Sprzedawca wykonuje umowę o dostarczanie treści cyfrowych poprzez doręczenie Użytkownikowi linku do pobrania treści cyfrowych. Do pobrania tych Produktów konieczne jest spełnienie warunków technicznych określonych w § 4 Regulaminu.

  5. Jeżeli Użytkownik nie chce zapisywać się na listę subskrybentów newslettera o której mowa powyżej, a chce otrzymać Produkt objęty usługą zapisu na newsletter, może na adres e-mail wskazany przez Sprzedawcę, wysłać prośbę o przesłanie mu Produktu w wersji odpłatnej w kwocie 39,00 zł brutto. Wtedy po uiszczeniu przez Użytkownika ww. ceny na wskazany przez Sprzedawcę numer rachunku bankowego, Użytkownik otrzymuje link do pobrania tego Produktu. Pomiędzy stronami w chwili uiszczenia przez Użytkownika ceny, dochodzi do zawarcia umowy o dostarczanie odpłatnych treści cyfrowych.

  §14

  Opinie

  1. Na stronie internetowej Sklepu, po wejściu w konkretny Produkt lub Usługę pod opisem Produktu lub Usługi dostępne są „Opinie”, gdzie Użytkownik wskazany jest z imienia, nazwiska, ewentualnie podana jego nazwa w social mediach.

  2. Pozostawienie opinii, o której mowa w ust. 1 powyżej, może nastąpić dopiero wtedy, gdy dokonano zakupu tego konkretnego Produktu lub Usługi, po zawarciu Umowy o dostarczanie treści cyfrowych lub Umowy o świadczenie usług. Taką opinię Sprzedawca może zamieścić w każdym czasie.

  3. Opinia pozostawiana przez Użytkownika nie może zawierać treści zabronionych przez przepisy prawa, tj. takich, które mają charakter obraźliwy lub wulgarny, nawołują do przemocy lub do innych działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, albo które naruszają dobra osobiste i inne prawa osób trzecich. Co więcej, jak wynika z ust. 2, Klient ma możliwość wystawienia opinii dopiero wtedy, gdy dokonał zakupu Produktu lub Usługi. Zakazane jest także zamieszczanie opinii, które mają na celu sztuczne zawyżanie ceny Produktu lub Usługi przez osoby opłacone.

  4. Sprzedawca ma prawo dokonywać weryfikacji pozostawionych opinii pod kątem zapisów tego Regulaminu. W przypadku, gdy Użytkownicy mają wątpliwości co do zamieszczonej opinii, mogą zgłosić swoje uwagi Sprzedawcy, aby ten dokonał ich weryfikacji. W tym zakresie Sprzedawca podejmuje odpowiednie działania.

  5. Jeżeli opinia Użytkownika nie spełnia warunków określonym w § 14 niniejszego Regulaminu, Sprzedawca może odmówić ich publikacji lub opinię usunąć.

  6. W przypadku opinii, które są zamieszczane bezpośrednio przez Sprzedawcę na stronie internetowej, a dotyczą także Usług zakupionych bez wykorzystania infrastruktury sklepu internetowego, obowiązują takie same wymogi, jak przewidziane powyżej. Sprzedawca po zrealizowaniu usługi w drodze e-mailowej zwraca się z prośbą o wystawienie takiej opinii. Powyższe należy także odnieść do opinii zamieszczanych w social media Sprzedawcy, czy w innych miejscach w sieci Internet.

  §15

  Dane osobowe i pliki cookies

  Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności dostępnej pod adresem https://katarzynajarzabek.pl/polityka-prywatnosci/

  § 16
  Postanowienia końcowe

  1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta i innych odpowiednich przepisów prawa.

  2. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość, w szczególności:

  1) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy;

  2) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

  3. Szczegółowe informacje związane z pozasądowymi sposobami rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument znajdzie na stronie internetowej https://www.uokik.gov.pl./

  4. Konsument ma także prawo skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL. Platforma ma pomóc w rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami w zakresie pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

  5. W stosunku do konsumentów oraz przedsiębiorców uprzywilejowanych spory sądowe wynikające w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i z wykonywaniem zawartych umów, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 2021, poz. 1805 z późn. zm.)

  6. Data opublikowania Regulaminu: 01.06.2020 r.

  7. Data zmiany Regulaminu: 1.01.2023 r.

  § 17
  Zmiana Regulaminu

  1. Z zastrzeżeniem zdania następnego Sprzedawca zastrzega sobie, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu z istotnych przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Strony z oferowanymi przez niego usługami, w tym w szczególności w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa. Do zakupionych Produktów lub Usług stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązujące w momencie złożenia zamówienia. Zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom na Stronie.

  2. Wszelkie zmiany do Regulaminu stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia na stronie internetowej, o ile nie zastrzeżono inaczej.

  3. Po ukazaniu się na stronie głównej lub w innych miejscach do tego przeznaczonych informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż aktywacja po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.

   

  Załącznik nr 1

  Formularz odstąpienia od umowy dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego

   ……………., dn. …………………..

  (miejscowość, data)

  Katarzyna Jarząbek prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą

  INCODO coaching & training Katarzyna Jarząbek

  ul. Karczówkowska 12/71, 25-019 Kielce

  E-mail: [email protected]

   

  Imię i nazwisko Konsumenta/Przedsiębiorcy uprzywilejowanego ……………………………………………

  Adres: ………………………………………………………..

  E-mail: ……………………………………………………

  Telefon: …………………………………………………

  NIP Przedsiębiorcy uprzywilejowanego: …………………………………….

  Formularz odstąpienia od umowy

  (należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

   

  Niniejszym informuję, że odstępuję od umowy dot. Produktu/Usługi: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………..* zawartej w dniu …………………………………… .

   

   

  ……………………………………..

  (podpis, tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

  Załącznik nr 2

  Formularz dot. zgłoszenia niezgodności treści cyfrowej z umową dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego

   

  ……………., dn. …………………..

  (miejscowość, data)

  Katarzyna Jarząbek

  prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą

  INCODO coaching & training Katarzyna Jarząbek

  ul. Karczówkowska 12/71, 25-019 Kielce

  E-mail: [email protected]

   

  Imię i nazwisko Konsumenta/Przedsiębiorcy uprzywilejowanego:  ……………………………………………

  Adres: ………………………………………………………..

  E-mail: ………………………………………

  Telefon: …………………………………….

  NIP Przedsiębiorcy uprzywilejowanego: ……………………………

   

  Formularz reklamacji

  Niniejszym zawiadamiam, że zakupiony przeze mnie w dniu ……………………………… Produkt: ………………………………………………………………………………………………………… jest niezgodny z umową.

  Niezgodność z umową polega………………………………………………………………………………………….. .

   

  Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy o Prawach konsumenta żądam doprowadzenia treści cyfrowej do zgodności z zawartą Umową.

  W dalszej kolejności żądam obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, gdy:

  1. doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;

  2. Sprzedawca nie doprowadził treści cyfrowej do zgodności z umową;

  3. brak zgodności treści cyfrowej z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić treść cyfrową do zgodności z umową;

  4. brak zgodności treści cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z żądania doprowadzenia treści cyfrowej do zgodności z umową;

  5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego.

   

  …………………………………..

  (Podpis)

  * Poprzednia wersja Regulaminu obowiązującego do 31 grudnia 2022r.

  PODGLĄD DOKUMENTU