Regulamin

 Za pośrednictwem strony internetowej https://katarzynajarzabek.pl/ możliwy jest zakup Produktów lub Usług. Za pośrednictwem wskazanej strony świadczona jest usługa newslettera.

§1
Informacje wstępne

 1. Właścicielem strony internetowej: https://katarzynajarzabek.pl/ i sklepu internetowego: https://katarzynajarzabek.pl/sklep/, podmiotem odpowiedzialnym za obsługę procesu zakupowego realizowanego za pośrednictwem sklepu internetowego, aż do finalizacji tego procesu i dostarczenia zamówionego Produktu lub Usługi oraz za świadczenie usługi newsletter, jest: Katarzyna Jarząbek prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą INCODO coaching & training Katarzyna Jarząbek z siedzibą w Kielcach, ul. Karczówkowska 12/71, 25-019 Kielce, NIP 959-135-08-30, REGON 360660045.
 2. Niniejszy Regulamin określa:
  a) warunki i zasady składania Zamówień w ramach sklepu internetowego,
  b) zasady zawierania umów o dostarczanie treści cyfrowych oraz umów o świadczenie usług na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego, których przedmiotem są określone Produkty lub Usługi,
  c) procedurę reklamacyjną i procedurę odstąpienia od umowy (Konsument, Przedsiębiorca uprzywilejowany),
  d) warunki świadczenia usługi newslettera.
 3. Użytkownik może kontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: k.jarzabek@incodo.pl lub kontakt@katarzynajarzabek.pl, telefonicznie (+48) 608 618 050 w godz. 08.00 – 16.00 w dni robocze (od poniedziałku do piątku) lub w formie pisemnej na adres siedziby firmy INCODO coaching & training Katarzyna Jarząbek wskazany w ust. 1.
 4. Warunkiem korzystania ze sklepu internetowego jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja. Akceptując Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna w celu złożenia zamówienia i finalizacji transakcji zakupowej.
 5. Sprzedawca udostępnia Użytkownikowi Regulamin nieodpłatnie przed rozpoczęciem korzystania ze sklepu internetowego. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony internetowej.

§2
Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Strona internetowa funkcjonująca pod adresem https://katarzynajarzabek.pl/ (z adresu https://incodo.pl/ następuje przekierowanie do strony głównej https://katarzynajarzabek.pl/).
 2. Sklep internetowy funkcjonujący pod adresem https://katarzynajarzabek.pl/sklep, za pośrednictwem którego, Użytkownik może dokonywać zakupów określonych Produktów lub Usług.
 3. Użytkownik – osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca zakupu poprzez sklep internetowy (konsument, przedsiębiorca, przedsiębiorca uprzywilejowany).
 4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu poprzez sklep internetowy w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 22 z indeksem 1 ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny Dz. U. 2020, poz. 1740 t. j. z późn. zm.; dalej: Kodeks cywilny).
 5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33 z indeksem 1 § 1 Kodeksu cywilnego, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 6. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, który nie dokonuje zakupu/zapisu w ramach prowadzonej działalności zawodowej (zwany dalej Przedsiębiorcą uprzywilejowanym) – osoba fizyczna dokonująca zakupu/zapisu bezpośrednio związanego z jej działalnością gospodarczą, gdy z charakteru tego zakupu wynika, że nie posiada on dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 7. Sprzedawca – Katarzyna Jarząbek prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą INCODO coaching & training Katarzyna Jarząbek z siedzibą w Kielcach, ul. Karczówkowska 12/71, 25-019 Kielce, NIP 959-135-08-30, REGON 360660045.
 8. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Użytkownikiem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach sklepu internetowego), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy o dostarczenie treści cyfrowych lub Umowy o świadczenie usług.
 10. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów lub Usług do Koszyka oraz określenie warunków Umowy o dostarczenie treści cyfrowych lub Umowy o świadczenie usług, w tym sposobu dostarczenia i płatności.
 11. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Użytkownika Produkty lub Usługi do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Produktów lub Usług.
 12. Usługa – świadczona w postaci możliwości udziału w płatnych przyszłych szkoleniach online (na żywo), a także w postaci udziału w Warsztatach i/lub Szkoleniach (opis poniżej), którą Użytkownik może nabyć od Sprzedawcy za pośrednictwem sklepu internetowego.
 13. Produkt – dostępny w sklepie internetowym produkt cyfrowy w postaci e-booka, nagarnia ze szkolenia online.
 14. Produkt bezpłatny – produkt, który jest udostępniany nieodpłatnie za pomocą sieci Internet przez Sprzedawcę na rzecz Użytkownika, za pośrednictwem strony internetowej.
 15. Warsztat i/lub Szkolenia – usługa polegająca na przeprowadzaniu przez Sprzedawcę warsztatów i/lub szkoleń, zgodnie z opisem zamieszczonym na stronie internetowej, którą Użytkownik może nabyć od Sprzedawcy za pośrednictwem sklepu internetowego.
 16. Umowa o dostarczanie treści cyfrowych – umowa związana z dostarczaniem Produktów cyfrowych zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem za pośrednictwem sklepu internetowego.
 17. Umowa o świadczenie usług – umowa o świadczenie Usług w postaci szkoleń online prowadzonych na żywo lub Warsztatów i/lub Szkoleń, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem za pośrednictwem sklepu internetowego.
 18. Płatności drogą elektroniczną — wybrany przez Użytkownika sposób płatności umożliwiający Użytkownikowi dokonywanie zapłaty drogą elektroniczną na rzecz Sprzedawcy.
 19. Operator Systemu Płatności — PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068 (opcja płatności elektronicznych Przelewy24).
 20. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 21.07.2000 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2021 r., poz. 576 t. j. z późn. zm.).
 21. Regulamin – niniejszy regulamin.
 22. Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 23. Newsletter – usługa polegająca na przesyłaniu przez Sprzedawcę na podany przez użytkownika tej usługi adres e-mail wiadomości mailowych zawierających informacje dotyczące oferty Sprzedawcy.
 24. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30.05.2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r., poz. 287 t. j. z późn. zm.).
 25. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020, poz. 344 t. j. z późn. zm.).

§3
Postanowienia ogólne

 1. Ceny Produktów lub Usług znajdujących się na stronie internetowej/sklepie internetowym są cenami brutto i są podane w polskich złotych. Podane ceny obejmują wyłącznie Produkty lub Usługi wskazane jednoznacznie w opisie danych Produktów lub Usług.
 2. Informacje o Produktach lub Usługach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronie internetowej/stronie sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Informacje o Produktach lub Usługach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronie internetowej stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 3. Sprzedaż za pośrednictwem sklepu internetowego odbywa się 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, co nie wyklucza możliwości czasowego wyłączenia sprzedaży z przyczyn technicznych.

§4
Techniczne warunki korzystania ze sklepu internetowego

 1. Korzystanie ze Sklepu internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia po stronie Użytkownika następujących wymagań technicznych:
  a) posiadania urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Windows, Android, iOS,
  b) zainstalowania na urządzeniu, o którym mowa w pkt a) powyżej najnowszej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak: Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome lub innej kompatybilnej, obsługującej pliki cookies,
  c) posiadania aktywnego konta poczty e-mail,
  d) posiadanie pakietu oprogramowania – pakietu oprogramowania biurowego Microsoft Office lub jego odpowiednika.

§5
Sprzedaż Produktów lub Usług

 1. W celu zamówienia Produktu lub Usługi za pośrednictwem sklepu należy wejść na stronę internetową: https://katarzynajarzabek.pl/sklep/, a następnie dokonać wyboru Produktu lub Usługi, podejmując kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach sklepu.
 2. Wybór przez Użytkownika zamawianych Produktów lub Usług jest dokonywany przez dodanie poszczególnych Produktów lub Usług do koszyka.
 3. W procesie składania Zamówienia po przejściu do koszyka, Użytkownik zobowiązany jest do potwierdzenia/aktualizacji ilości Produktu lub Usługi, może wykorzystać kod kuponu, sprawdzić „Podsumowanie płatności”, a następnie przejść do płatności.
 4. Celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Użytkownika następujących danych:
  a) imienia i nazwiska,
  b) do oznaczenia opcjonalnie: czy chce otrzymać fakturę,
  c) kraju/regionu,
  d) ulicy (nazwa ulicy, numeru budynku/numeru lokalu)
  e) kodu pocztowego,
  f) miasta,
  g) numeru telefonu,
  h) adresu e-mail,
  i) zaznaczenia e-płatności przez system Przelewy24,
  j) Użytkownik ma także zaakceptować Regulamin i Politykę Prywatności, może zaakceptować inne dodatkowe dobrowolne zgody np. na zapis do newslettera, a następnie wysłać Zamówienie poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”.
 5. Użytkownik dokonując kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę” ma świadomość, że zawarcie umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej Sprzedawcy zapłaty.
 6. Wysłanie przez Użytkownika Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy o dostarczenie treści cyfrowych/Umowy o świadczenie Usług, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
 7. Po złożeniu Zamówienia do Użytkownika zostanie wysłana wiadomość e-mail zawierająca ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 8. Umowę o dostarczenie treści cyfrowych/Umowę o świadczenie Usług traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Użytkownika wiadomości, o której mowa w ust. 7 powyżej. Umowa zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.
 9. Po dokonaniu skutecznej płatności Użytkownik może otrzymać fakturę bez VAT. Wszystkie niezbędne informacje w tym zakresie zawiera formularz zamówienia wypełniany przez Użytkownika w toku składania zamówienia.
 10. Sprzedawca najpóźniej na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem Warsztatów i/lub Szkoleń potwierdzi lub anuluje dany termin.
 11. Realizacja zamówienia obejmującego Produkt lub Usługę następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Użytkownika wiadomości zawierającej instrukcję pobrania Produktu lub uzyskania dostępu do zakupionego Produktu lub Usługi.

§6
Płatności

 1. Użytkownik dokonuje zapłaty za Produkt lub Usługę za pośrednictwem Operatora Systemu Płatności.
 2. Płatności za pośrednictwem Operatora Systemu Płatności mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności (w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz).
 3. Sprzedawca udostępnia formularz transakcji dostarczany przez Operatora Systemu Płatności. Dane z formularza są automatycznie przekazywane do Operatora Systemu Płatności, Sprzedawca nie ma do nich dostępu.
 4. W celu dokonania płatności Użytkownik powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych odpowiedniego Operatora Systemu Płatności zgodnie z zasadami określonymi przez tego Operatora Systemu Płatności. W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych stronach i automatycznie uzupełnionym przez System Płatności płatność może nie zostać zrealizowana.
 5. Wszelkie płatności elektroniczne realizowane są zgodnie z obowiązującymi regulacjami Operatora Systemu Płatności oraz przepisami prawa, a Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ich prawidłowość.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy obsługi płatności dokonywanych przez Użytkownika, w szczególności w przypadku powzięcia wątpliwości co do legalności transakcji, z tytułu której następuje płatność, lub legalności samej płatności. Z powyższych względów Sprzedawca może odmówić realizacji płatności. Operator Systemu Płatności, jak również jego partnerzy prowadzą kwalifikację wiarygodności finansowej osób zamierzających dokonać płatności przy użyciu karty płatniczej i mogą w związku z tym zróżnicować zasady obsługi płatności lub uzależniać niektóre warunki świadczenia usług w zależności od zakwalifikowania Użytkownika do danej grupy ryzyka.
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w przekazywaniu płatności lub odpowiedzi autoryzacyjnych, spowodowane przyczynami powstałymi po złożeniu przez Użytkownika dyspozycji płatności, a także za niezrealizowanie oraz opóźnienie w przekazaniu należnych środków lub weryfikacji danych, w szczególności spowodowane podaniem przez Użytkownika nieprawidłowych lub niekompletnych danych, które uniemożliwiają zrealizowanie transakcji płatności, jak również za opóźnienia będące następstwem innych zdarzeń niezależnych od Usługodawcy lub Operatora Systemu Płatności.

§7
Rezygnacja z uczestnictwa w Warsztatach i/lub Szkoleniach

 1. Z zastrzeżeniem § 8 i § 10 ust. 2 rezygnację z uczestnictwa w Warsztatach i/lub Szkoleniach należy zgłosić Sprzedawcy listem poleconym lub pocztą elektroniczną nie później niż do 14 (czternaście) dni przed datą rozpoczęcia Warsztatów i/lub Szkoleń.
 2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Warsztatach i/lub Szkoleniach na mniej niż 14 (czternaście) dni przed datą rozpoczęcia Warsztatów i/lub Szkoleń Użytkownik jest zobowiązany do zapłacenia Sprzedawcy 50% ceny podanej w formularzu zgłoszenia w dniu dokonania zgłoszenia.
 3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Warsztatach i/lub Szkoleniach na mniej niż 7 (siedem) dni przed datą rozpoczęcia Warsztatów i/lub Szkoleń Użytkownik jest zobowiązany do zapłacenia Wykonawcy 100% ceny podanej w formularzu zgłoszenia w dniu dokonania zgłoszenia.
 4. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z uczestnictwa w Warsztatach i/lub Szkoleniach dla oceny terminu rezygnacji liczy się data wpływu oświadczenia do Sprzedawcy.
 5. Nieobecność na Warsztatach i/lub Szkoleniach Użytkownika lub osoby, którą Użytkownik wyznaczył do udziałów w Warsztatach i/lub Szkoleniach rozumie się jako rezygnacje, do której stosuje się postanowienia ust. 3.

§8
Zmiana terminu lub odwołanie Warsztatów i/lub Szkoleń

 1. Sprzedawca może odwołać Warsztaty i/lub Szkolenia na co najmniej 7 (siedem) dni przed datą ich rozpoczęcia.
 2. W sytuacji odwołania Warsztatów i/lub Szkoleń Sprzedawca może ustalić nowy termin Warsztatów i/lub Szkoleń. Użytkownik może wziąć udział w Warsztatach i/lub Szkoleniach w nowym terminie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie lub zrezygnować z Warsztatów i/lub Szkoleń i otrzymać zwrot dokonanej płatności. Użytkownikowi nie przysługuje zwrot wydatków poniesionych w związku z planowanym uczestnictwem w Warsztatach i/lub Szkoleniach.
 3. W sytuacji odwołania Warsztatów i/lub Szkoleń w terminie krótszym niż 7 (siedem) dni przed datą ich rozpoczęcia Użytkownik może dochodzić odszkodowania z tytułu poniesionych udokumentowanych strat do wysokości ceny danych Warsztatów lub Szkoleń.

§9
Prawa autorskie

 1. Wszelkie produkty oraz materiały, narzędzia stosowane na Warsztatach i/lub Szkoleniach są przedmiotem praw autorskich i podlegają ochronie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Nie ma przeszkód, żebyś korzystał z nich na użytek osobisty.
 2. Kopiowanie, rozpowszechnianie oraz używanie wszelkich produktów oraz materiałów, narzędzi stosowanych na Warsztatach i/lub Szkoleniach bez zgody ich autora jest złamaniem praw autorskich.
 3. Zdjęcia oraz wszelkie materiały jak: teksty, nagrania, grafiki, logotypy, które zostały zamieszczone na stronie internetowej/sklepie internetowym są własnością Sprzedawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą ich właścicieli (przeniesienie własności praw autorskich, licencja, inne). Wykorzystywanie ich w celach komercyjnych bez zgody Sprzedawcy jest niezgodne z prawem i zabronione – ustawa z dnia 4.02.1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2021, poz. 1062 t. j. z późn. zm.).

§10
Odstąpienie od umowy

 1. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej ze Sprzedawcą na odległość umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres: INCODO coaching & training Katarzyna Jarząbek, ul. Karczówkowska 12/71, 25-019 Kielce lub pocztą elektroniczną na adres: k.jarzabek@incodo.pl lub kontakt@katarzynajarzabek.pl). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 2. Oświadczenie może zostać złożone na formularzu, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu i które zostało wysłane do Sprzedawcy wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia lub w innej formie, zgodnie z ustawą o prawach Konsumenta.
 3. Wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1 Sprzedawca prosi Konsumenta o przesłanie informacji o aktualnym numerze konta, na który należy dokonać zwrotu należności.
 4. Sprzedawca potwierdza Konsumentowi niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy jego otrzymanie. Potwierdzenie takie wysyłane jest na adres e-mail wskazany jako kontaktowy na złożonym oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.
 5. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.
 6. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, z zastrzeżeniem, że:
  a) Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  b) Konsument, w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość na Warsztaty i/lub Szkolenia rozpoczęte za zgodą Konsumenta przed upływem terminu odstąpienia od Umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie ceny.
  c) Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (np. w przypadku produktów materialnych koszty przesyłki pocztowej, kuriera).
 7. Konsumentowi, zgodnie z art. 38 pkt 1 ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w przypadkach, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy.
 8. Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta, jeśli przedmiotem umowy jest dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, a spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§11
Reklamacje

 1. Obowiązkiem Sprzedawcy jest dostarczenie Użytkownikowi produktu wolnego od wad.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Użytkownika, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną. Ta odpowiedzialność jest jednak wyłączona wobec Przedsiębiorców.
 3. Użytkownik może składać reklamacje dotyczące Produktu lub Usługi lub samego procesu zakupowego.
 4. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, tj. k.jarzabek@incodo.pl lub kontakt@katarzynajarzabek.pl
 5. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. Przykładowy wzór formularza reklamacji, z którego Użytkownik może skorzystać stanowi Załącznik nr 1. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
 7. Szczegółowe informacje dot. praw Konsumenta znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Praw Konkurencji i Konsumenta: https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl.

§12
Zasady świadczenia usługi Newsletter

 1. Zasady świadczenia usługi newsletter zostały opisane w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem https://katarzynajarzabek.pl/polityka-prywatnosci/
 2. Wszelkie reklamacje z tytułu świadczenia usługi newsletter należy składać na adres mailowy: k.jarzabek@incodo.pl lub kontakt@katarzynajarzabek.pl lub pocztą bezpośrednio na adres siedziby Sprzedawcy.
 3. W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis na czym polegały nieprawidłowości w usłudze newsletter, świadczonej przez Sprzedawcę.
 4. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

§13
Przedsiębiorca uprzywilejowany

 1. Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na takich samych zasadach jak konsumentowi zgodnie z § 10 niniejszego Regulaminu.
 2. Przedsiębiorca uprzywilejowany na takich samych zasadach jak Konsument, może skorzystać z prawa rękojmi (wady fizyczne i prawne) i złożyć reklamację zgodnie z § 11 niniejszego Regulaminu.

§14
Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies zostały opisane w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://katarzynajarzabek.pl/polityka-prywatnosci/

§15
Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta i innych odpowiednich przepisów prawa.
 2. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość, w szczególności:
  1) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,
  2) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
  Szczegółowe informacje związane z pozasądowymi sposobami rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument znajdzie na stronie internetowej https://www.uokik.gov.pl./Konsument ma także prawo skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL. Platforma ma pomóc w rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami w zakresie pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 3. W stosunku do konsumentów oraz przedsiębiorców uprzywilejowanych spory sądowe wynikające w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i z wykonywaniem zawartych umów, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)
 4. Data opublikowania regulaminu 01.06.2020.
 5. Data zmiany Regulaminu: 18.11.2021.

§ 16
Zmiana Regulaminu

 1. Z zastrzeżeniem zdania następnego Sprzedawca zastrzega sobie, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu z istotnych przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Strony z oferowanymi przez niego usługami, w tym w szczególności w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa. Do zakupionych Produktów lub Usług stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązujące w momencie złożenia zamówienia. Zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom na Stronie.
 2. Wszelkie zmiany do Regulaminu stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia na stronie internetowej, o ile nie zastrzeżono inaczej.
 3. Po ukazaniu się na stronie głównej lub w innych miejscach do tego przeznaczonych informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż aktywacja po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.

Załącznik nr 1

Formularz reklamacyjny dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego

……………., dn. …………………..
(miejscowość, data)

Katarzyna Jarząbek
prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą INCODO coaching & training Katarzyna Jarząbek
ul. Karczówkowska 12/71, 25-019 Kielce
e-mail: kontakt@katarzynajarzabek.pl

Imię i nazwisko Konsumenta/Przedsiębiorcy uprzywilejowanego: …………………………………………………………………..
Adres: ………………………………………………………..
E-mail: ………………………………………
Telefon: …………………………………….
NIP Przedsiębiorcy uprzywilejowanego: ……………………………

Formularz reklamacji

Niniejszym zawiadamiam, że zamówiony/zakupiony przeze mnie w dniu ……………………………… Produkt/Usługa:

…………………………………………………………………………………………………………

jest wadliwy.

Wada polega na ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. .

Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny żądam:

(___) wymiana Produktu na wolny od wad,
(___) usunięcie wady,
(___) obniżenie ceny,
(___) odstąpienie od umowy,
(___) inne (jakie?)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………..
(Podpis)

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2

Formularz odstąpienia od umowy dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego

……………., dn. …………………..
(miejscowość, data)

Katarzyna Jarząbek
prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą INCODO coaching & training Katarzyna Jarząbek
ul. Karczówkowska 12/71, 25-019 Kielce
E-mail: kontakt@katarzynajarzabek.pl

Imię i nazwisko Konsumenta/Przedsiębiorcy uprzywilejowanego: ………………………………………………………………………….
Adres: ………………………………………………………..
E-mail: ……………………………………………………
Telefon: …………………………………………………
NIP Przedsiębiorcy uprzywilejowanego: …………………………………….

Formularz odstąpienia od umowy

(należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Niniejszym informuję, że odstępuję od umowy o dostarczanie treści cyfrowych/umowy o świadczenie usług: …………………………………………………………………………………..…………..* zawartej w dniu …………………………………… .

..……………………………..
(podpis, tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

*należy wybrać umowę zawartą z Konsumentem/Przedsiębiorcą uprzywilejowanym (pozostałe skreślić, jeżeli nie dotyczą) i wskazać dokładnie nazwę Produktu/Usługi